Algemene voorwaarden Stichting Supply Chain Finance Community / Betaalme.nu

 1. Deze algemene voorwaarden van Stichting Supply Chain Finance Community (hierna ‘de Stichting’) liggen ter inzage op het bezoekadres te Zwolle (8017 CA) aan Campus 2. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Amsterdam onder nr. 61974935. De algemene voorwaarden zijn eveneens te vinden op de website van de Stichting www.scfcommunity.org
 1. Stichting Supply Chain Finance Community is de statutaire naam van de Stichting.
 1. In het vervolg van deze algemene voorwaarden wordt de partij, genoemd in de overeenkomst, waarin tevens de kernprestaties zijn bedongen, aangeduid met ‘contractpartij’.
 1. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst welke is gesloten tussen de Stichting en diens contractpartij. Met het sluiten van die overeenkomst is de gelding van deze algemene voorwaarden aanvaard.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn, met algehele uitsluiting van enige algemene voorwaarden van degene die zich verbindt aan deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle dienstverlening door of namens de Stichting, ongeacht of deze dienstverlening wordt verricht in de hoedanigheid van bestuurder, (juridisch) adviseur, gemachtigde of anderszins. De dienstverlening wordt en/of de werkzaamheden  worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de Stichting.
 1. Indien de contractpartij algemene voorwaarden hanteert zijn die algemene voorwaarden, met de gelding van de algemene voorwaarden van de Stichting, buiten toepassing verklaard, aldus prevaleren de algemene voorwaarden van de Stichting.
 1. De algemene voorwaarden van de Stichting zijn tevens van toepassing op:
 • alle vennootschappen met wie de Stichting een managementovereenkomst heeft of heeft gehad inclusief hun bestuurders en aandeelhouders;
 • alle medewerkers, oud medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn/waren voor, of verbonden zijn/waren aan of in dienst zijn/waren van de Stichting en hun erfgenamen.
 1. 8. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

 

Aansprakelijkheid

 1. De Stichting en de contractpartij komen overeen dat de Stichting niet aansprakelijk is voor geleden en/of te lijden schade van de contractpartij en/of degene die anderszins betrokken is in deze algemene voorwaarden, als gevolg van tekortkoming/wanprestatie, onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en/of ongerechtvaardigde verrijking, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van bewijsbare, grove nalatigheid of opzet van de Stichting. De contractpartij en/of degene die anderszins betrokken is in deze overeenkomst, doet voorshands uitdrukkelijk afstand van de aansprakelijkstelling van de Stichting in die gevallen zoals in de eerste zin van deze bepaling is vermeld.
 1. Voor zover de Stichting verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van gebreken aan de geleverde diensten en/of werkzaamheden, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de geleverde dienst en/of de werkzaamheden van de desbetreffende maand betrekking heeft. De Stichting is in elk geval nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan op grond van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
 1. De Stichting en de contractpartij komen overeen dat de Stichting niet aansprakelijk te houden is voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.
 1. De Stichting en de contractpartij komen overeen dat de Stichting niet aansprakelijk te houden is voor schade aan of vermissing of verloren gaan van zaken en/of gegevens die op verzoek van de contractpartij aan de Stichting ter beschikking zijn gesteld.
 1. De Stichting en de contractpartij komen overeen dat de Stichting niet aansprakelijk te houden is voor schade die wordt veroorzaakt door derden, die op verzoek en met toestemming van de contractpartij bij de uitvoering van de overeenkomst met de Stichting, worden ingeschakeld.
 1. De Stichting zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk, binnen de grenzen van wat redelijk is, van tevoren overleg hebben met de contractpartij en neemt in ieder geval bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht.
 1. De uitvoering van de aan de Stichting verstrekte opdrachten geschieden uitsluitend ten behoeve van de contractpartij. Derden kunnen aan de inhoud van de uitvoering van de voor de contractpartij verrichte dienstverlening en/of werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 1.  Indien de contractpartij aan de Stichting informatiedragers, elektronische bestanden en/of software etc. verstrekt, garandeert de contractpartij dat de informatiedragers, elektronische bestanden en/of software vrij zijn van virussen en/of defecten bij gebreke waarvan de contractpartij verklaart, dat de gevolgschade voor diens rekening en risico komt.
 1. Indien de contractpartij de door de Stichting uitgevoerde dienstverlening en/of werkzaamheden en/of informatie, aan derden verstrekt, op welke wijze dan ook, is de contractpartij jegens de Stichting uitdrukkelijk gehouden die derde erop te wijzen dat de diensten en/of werkzaamheden zijn verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden van de Stichting. De derde is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting niet bevoegd gebruik te maken van de diensten en/of werkzaamheden en/of informatie, in welke vorm dan ook of in welke hoedanigheid dan ook. Indien de toestemming wordt gegeven, is eveneens de derde onverkort aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

Betalingen

 1. In geval de contractpartij een opdracht verstrekt aan de Stichting ter zake dienstverlening en/of uit te voeren werkzaamheden, aanvaardt de contractpartij dat de Stichting haar tarieven kan wijzigen.
 1. De Stichting declareert maandelijks –tenzij anders overeengekomen- waarbij een betalingstermijn geldt van 30 dagen. De Stichting is bevoegd een voorschot voor (verdere) werkzaamheden en/of dienstverlening te vragen. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn van 30 dagen is de contractpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De contractpartij is dan een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend.
 1. Indien sprake is van een consument-schuldenaar als contractpartij, worden incassokosten in rekening gebracht conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”. De tarieven uit voorgaand besluit zijn:
 • Minimumtarief
 • 15% over eerste € 40,00
 • 10% over volgende € 2.500,00
 • 5% over volgende € 2.500,00
 • 1% over volgende € 5.000,00
 • 5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775 € 190.000,00
 1. Indien de contractpartij een rechtspersoon is, niet zijnde een consument, of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf wordt in afwijking van het voorgaande aanspraak gemaakt op de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten, althans een bedrag conform Rapport Voorwerk II. De contractpartij verklaart zich bekend met de gelding van voornoemd rapport.
 1. Alvorens incassokosten in rekening worden gebracht zal de Stichting aan de contractpartij een aanmaning versturen, waarin de contractpartij een termijn van 14 dagen na de dag van de aanmaning wordt gegeven om de vordering alsnog te voldoen.
 1. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen heeft de Stichting het onvoorwaardelijke recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, zonder dat de contractpartij enige schadevergoeding toekomt of compensatie kan vorderen. Dit laat onverlet de verplichting van de contractpartij om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te voldoen. De Stichting is bevoegd het door de contractpartij betaalde voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties door de contractpartij.
 1. De contractpartij, niet zijnde een consument, doet afstand van diens recht tot opschorting van enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst.

 

Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. De rechten met betrekking tot alle (geestes)producten van de Stichting, die door de contractpartij in het kader van de hoofdovereenkomst worden gebruikt –waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, contacten database, programmatuur, technieken e.d.- óf die het resultaat zijn van de door de Stichting geleverde werkzaamheden dan wel dienstverlening –waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, artikelen, teksten, projecten, onderzoeksresultaten, plannen e.d.- berusten uitsluitend en bij voortduring bij de Stichting.
 1. De contractpartij is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting op geen enkel moment bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in artikel 25 bedoelde (geestes)producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende (geestes)producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.
 1. De contractpartij vrijwaart de Stichting voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Stichting verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de werkzaamheden en/of dienstverlening worden gebruikt.

 

Geheimhouding

 1. De Stichting en de contractpartij gaan een voortdurende verplichting aan tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun werkzaamheden en/of dienstverlening van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De contractpartij is voortdurend verplicht de voor haar uit deze artikelen voortvloeiende geheimhoudingsverplichting eveneens op te leggen aan de door haar ter uitvoering van de werkzaamheden en/of dienstverlening ingeschakelde derden.
 1. De contractpartij is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting onder geen beding bevoegd de in artikel 28 bedoelde informatie en/of resultaten voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor zij krachtens aard, inhoud of strekking van de werkzaamheden en/of dienstverlening bestemd zijn.

 

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Nederlands recht is zonder enig voorbehoud van toepassing op deze algemene voorwaarden en de tussen de Stichting en de contractpartij gesloten overeenkomst, ook in geval de contractpartij in het buitenland gevestigd is.
 1. Geschillen tussen de Stichting en de contractpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Amsterdam, november 2015